ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1)Εκμάθηση Βασικών γνώσεων ποσοτικής χημικής ανάλυσης. 2)Εξοικείωση με τα βασικά όργανα και σκεύη εργαστηρίου χημικής ανάλυσης. 3)Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. 4)Μέθοδοι κατεργασίας και διαλυτοποίησης δειγμάτων. Αρχές τιτλομετρικών μεθόδων ανάλυσης. 5)Σταθμικές μέθοδοι ανάλυσης. 6)Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην ποσοτική χημική ανάλυση. Κατηγορίες μεθόδων ποσοτικής χημικής ανάλυσης. Σφάλματα χημικής ανάλυσης. Συστηματικά και τυχαία σφάλματα. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Διαστήματα εμπιστοσύνης και δοκιμασίες σημαντικότητας. Χαρακτηριστικά επίδοσης αναλυτικών μεθόδων. Δειγματοληψία. Όργανα και σκεύη εργαστηρίου ποσοτικής ανάλυσης. Φυσικές και χημικές διεργασίες στην ανάλυση. Μέθοδοι κατεργασίας και διαλυτοποίησης δειγμάτων. Αρχές τιτλομετρικών μεθόδων ανάλυσης. Κλασσικές τιτλομετρήσεις οξέων βάσεων, καταβύθισης, συμπλοκομετρίας, οξειδοαναγωγής. Σταθμικές μέθοδοι ανάλυσης.Εργαστηριακές ασκήσεις. Επιλεγμένοι τιτλομετρικοί και σταθμικοί προσδιορισμοί.

Βιβλιογραφία

Ποσοτική Χημική Ανάλυση. Αρχές και Εργαστηριακές Εφαρμογές. Α. Ανθεμίδης, Α. Βουλγαρόπουλος, Γ. Ζαχαριάδης, Ι. Στράτης, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2012.