ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Να κατανοούν τις βασικές φυσικοχημικές αρχές που καθορίζουν την ισορροπία και τις μεταβολές των φυσικοχημικών συστημάτων. - Να συσχετίζουν ποιοτικά μακροσκοπικά φαινόμενα με πρότυπα του μικρόκοσμου. - Να εκτελούν απλούς φυσικοχημικούς, θερμοδυναμικούς και θερμοχημικούς υπολογισμούς.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό μέρος Αέρια (καταστατικές εξισώσεις ιδανικών και πραγματικών αερίων, μίγματα αερίων κλπ.). Υγρά (επιφανειακή τάση, ιξώδες, τάση ατμών, διηλεκτρική σταθερά κλπ.). Στερεά (στοιχεία κρυσταλλοδομής, αλλοτροπία, άμορφα σώματα). Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Στοιχεία Στατιστικής Θερμοδυναμικής. Θερμοχημεία. Ισορροπία φάσεων (Νόμος Φάσεων και Φασικά Διαγράμματα). Χημική Ισορροπία (αντιδράσεις στην αέρια φάση, σε ομογενή διαλύματα και ετερογενείς χημικές αντιδράσεις, επίδραση της πίεσης και της θερμοκρασίας στην ισορροπία χημικών αντιδράσεων). Πειραματικό μέρος Πειραματική μελέτη της επιφανειακής τάσης, του ιξώδους και του δείκτη διάθλασης υγρών συτημάτων. Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στη διαλυτότητα. Θερμιδομετρία.

Βιβλιογραφία

P.W.ATKINS, Physical Chemistry,1ος τόμος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.