ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - γνωρίζουν τις ιδιότητες και εφαρμογές των κυριότερων στοιχείων - γνωρίζουν τις ιδιότητες και εφαρμογές των κυριότερων ανόργανων ενώσεων - γνωρίζουν τις γενικές ιδιότητες των στοιχείων κάθε ομάδας - έχουν εξοικειωθεί με τεχνικές σύνθεσης και απομόνωσης ανόργανων ενώσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συστηματική περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών των στοιχείων των Ομάδων του Περιοδικού Πίνακα. Υδρογόνο και ισότοπά του. Οξυγόνο και οξείδια. Περιγραφή (αφθονία, παραγωγή, χρήσεις, χημική συμπεριφορά) και ενώσεις των στοιχείων της ομάδας των αλκαλίων και των αλκαλικών γαιών. Περιγραφή συμπεριφορά και ενώσεις του βορίου, του άνθρακα, του πυριτίου, του αζώτου, του φωσφόρου, του οξυγόνου και του θείου. Περιγραφή (αφθονία, παραγωγή, χρήσεις, χημική συμπεριφορά) και ενώσεις των στοιχείων των κύριων ομάδων (13-17) του Περιοδικού Πίνακα. Ευγενή αέρια και ενώσεις τους. Μέταλλα και μεταλλουργία. Αφθονία, παραγωγή, χρήσεις, χημική συμπεριφορά και ενώσεις των μεταβατικών στοιχείων (Ομάδες 3-12 του Περιοδικού Πίνακα). Εργαστηριακές ασκήσεις: Ασφάλεια στο Εργαστήριο. Γενικές οδηγίες που αφορούν στη χρήση οργάνων, καταγραφή των πειραματικών δεδομένων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Χρήση βασικών εργαστηριακών τεχνικών και συνθηκών σχετικών με τη σύνθεση, την παραλαβή, τον καθαρισμό, την ταυτοποίηση ανόργανων ενώσεων. Ταξινόμηση χημικών αντιδράσεων. Σύνθεση και απομόνωση ένυδρων, διπλών και συμπλόκων αλάτων. Σύνθεση και απομόνωση στυπτηριών. Σύνθεση, απομόνωση και έλεγχος καθαρότητας αλάτων των αλκαλίων και των αλκαλικών γαιών. Σύνθεση και απομόνωση ενώσεων στοιχείων των ομάδων 13 και 14. Αλογονίδια του κασσιτέρου. Σύνθεση ενώσεων του μολύβδου, του αρσενικού και του αντιμονίου. Σύνθεση ενώσεων του χρωμίου, του χαλκού και του κοβαλτίου. Εργασίες.

Βιβλιογραφία

P. Atkins, L. Jones, L. Laverman, ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (7η Έκδοση), Μετάφραση στα ελληνικά, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ. (2018) D. Ebbing, S. Gammon, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (10η Έκδοση), Μετάφραση στα ελληνικά, Εκδόσεις ΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (2014) Δ. Κατάκης, Κ. Μεθενίτης, Χ. Μητσοπούλου, ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, Εκδόσεις Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ (2002)