ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 1.Είναι εξοικιωμένοι με τις αρχές, περιεχόμενο, μεθόδους και εφαρμογές της Αναλυτικής Χημείας. 2. Είναι εξοικιωμένοι με τις έννοιες: Διαλυτότητα ουσιών, συγκέντρωση διαλυμάτων και ενεργότητα, χημική ισoρροπία, ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων, pH, υδρόλυση αλάτων, ρυθμιστικά διαλύματα, γινόμενο διαλυτότητας, ισορροπίες σύμπλοκων ενώσεων και οξειδοαναγωγικών συστημάτων. 3. Αποκτήσουν εργαστηριακές δεξιότητες κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων στις παραπάνω έννοιες. 4.Είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους στην πράξη.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές, περιεχόμενο, μέθοδοι και εφαρμογές Αναλυτικής Χημείας. Οξεοβασικές και οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Διαλύματα. Διαλυτότητα ουσιών, συγκέντρωση διαλυμάτων και ενεργότητα. Αρχές ηλεκτρικής ουδετερότητας και ισοστάθμισης μάζας. Ταχύτητα αντίδρασης και χημική ισoρροπία. Ισορροπία κατανομής. Θεωρίες οξέων και βάσεων. Ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων. Διάσταση νερού και κλίμακα pH. Yδρόλυση αλάτων. Ρυθμιστικά διαλύματα. Ετερογενής χημική ισορροπία. Αρχή γινομένου διαλυτότητας. Ισορροπίες σύμπλοκων ενώσεων και οξειδοαναγωγικών συστημάτων.Εργαστηριακές ασκήσεις στις παραπάνω έννοιες.

Βιβλιογραφία

Βασικές αρχές Αναλυτικής Χημείας Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77108836 Έκδοση: 5η έκδ./2018 Συγγραφείς: Θεμελής Δημήτριος Γ. ISBN: 978-960-456-503-0 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.