ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

κτελοΜετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: •Να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τα διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα. •Να συνδέουν την μακροσκοπική παρατήρηση με τις αντίστοιχες διεργασίες σε μοριακό επίπεδο. •Να χειρίζονται απλές συσκευές και εργαστηριακά όργανα. •Να εκτελούν απλά πειράματα καθώς και να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε μορφή πρωτοκόλλου εργασίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ύλη και ενέργεια, μάζα και βάρος. Μονάδες, μετρήσεις και εξισώσεις. Διάκριση στοιχείων, χημικών ενώσεων και μιγμάτων. Ατομική και μοριακή μάζα. Υπολογισμός της περιεκτικότητας χημικών ενώσεων από το χημικό τύπο. Ισορροπία χημικών εξισώσεων. Γραμμομόριο, μοριακότητα, κανονικότητα, αριθμός Avogadro. Χαρακτηριστικές ιδιότητες στερεών, υγρών και αερίων. Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις. Δομή του πυρήνα του ατόμου και ισότοπα. Ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου, ηλεκτρονικές στοιβάδες και υποστοιβάδες, τροχιακά. Ενεργειακό διάγραμμα και φάσμα του ατόμου του υδρογόνου. Κβαντικοί αριθμοί για το άτομο του υδρογόνου και των άλλων στοιχείων. s, p και d τροχιακά. Αρχή Aufbau, αρχή Pauli και κανόνας του Hund για τη δόμηση της ηλεκτρονικής διαμόρφωσης των στοιχείων. Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Ονοματολογία κατά IUPAC Ανόργανων Ενώσεων. Κατηγορίες Ανοργάνων Ενώσεων. Ομοιοπολικός και Ιονικός δεσμός. Μεταλλικός δεσμός και μεταλλικές ιδιότητες. Υβριδισμός, αλληλεπικάλυψη s, p και d τροχιακών. Δομή Lewis, θεωρία VSEPR. Σίγμα και πι δεσμός. Δεσμικά, αντιδεσμικά και αδεσμικά μοριακά τροχιακά. Ενεργειακό διάγραμμα μοριακών τροχιακών. Τάξη δεσμού. Φαινόμενο συντονισμού. Διπολική ροπή. Δεσμός υδρογόνου, δυνάμεις van der Waals και συνέπειες αυτών. Οξέα και βάσεις κατά Brönsted-Lowry και Lewis. Υδρόλυση αλάτων, ρυθμιστικά διαλύματα. Οξείδωση-αναγωγή. Eργαστηριακές ασκήσεις Κανόνες εργαστηριακής συμπεριφοράς. Επικινδυνότητα αντιδραστηρίων. Ασφάλεια στο Εργαστήριο. Μέτρηση μάζας και όγκου. Μονάδες περιεκτικότητας διαλυμάτων. Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης συγκέντρωσης. Απλές μέθοδοι διαχωρισμού μειγμάτων. Απόχυση, διήθηση, φυγοκέντριση. Μελέτη χημικής ισορροπίας σε ομογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις και επίδραση της συγκέντρωσης και της θερμοκρασίας σ’ αυτήν. Ισορροπία σε υδατικά διαλύματα ηλεκτρολυτών. Η έννοια του pH και η μέτρησή του με δείκτες και με πεχάμετρα. Αρχή λειτουργίας πεχαμέτρων. Προσδιορισμός του pK ασθενούς ηλεκτρολύτη. Παρασκευή και μελέτη της ρυθμιστικής δράσης διαλυμάτων με ασθενές οξύ και άλας του. Προσδιορισμός της σταθεράς υδρόλυσης αλάτων σε υδατικά διαλύματα. Αρχές ογκομετρικής ανάλυσης. Παρασκευή προτύπων διαλυμάτων. Οξυμετρία – αλκαλιμετρία – συμπλοκομετρία – οξειδοαναγωγική ογκομέτρηση. Οξείδωση και αναγωγή. Μελέτη σειράς δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων. Οξειδωτική δράση τυπικών οξειδωτικών ενώσεων σε υδατικό διάλυμα. Βολταϊκά στοιχεία, ηλεκτρόλυση, διερεύνηση των νόμων της ηλεκτρόλυσης. Αρχές φασματοσκοπίας. Εφαρμογή φασματοσκοπίας ορατού στην ταυτοποίηση και μελέτη ανόργανων ενώσεων. Εργασίες.

Βιβλιογραφία

α. BROWN, LeMAY, BURSTEN, MURPHY, WOODWARD, STOLTZFUS, «Χημεία», 13η Έκδοση (Μετάφραση Π. Ακρίβος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ Θεσσαλονίκη 2016, ISBN 978-960-418-515-3 β. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, «Ανόργανη Χημεία (Μετάφραση Ν. Χατζηλιάδης, Θ. Καμπανός, Α. Κεραμιδάς, Σ. Περλεπές), Αθήνα 2014, ISBN: 978-960-93-6350-1