ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τη σύσταση των σταφυλιών, την πορεία ωρίμανσης, τις προζυμωτικές κατεργασίες του γλεύκους, την παρακολούθηση της αλκοολικής και της μηλογαλακτικής ζύμωσης του γλεύκος και του οίνου, αντίστοιχα, τη σύσταση, εξέταση, ωρίμανση και παλαίωση του οίνου. Η πραγματοποίηση επισκέψεων σε οινοποιεία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τους παραγωγικούς φορείς και να εξοικειωθούν με πρακτικά θέματα της παραγωγής.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ωρίμανση και σύσταση των σταφυλιών. Τρυγητός, μεταφορά στο οινοποιείο και έκθλιψη των σταφυλιών. Σύσταση, εξέταση και κατεργασίες του γλεύκους. Αλκοολική και άλλες ζυμώσεις στο γλεύκος και τον οίνο. Σύσταση, εξέταση, ωρίμανση και παλαίωση του οίνου. Το θειώδες οξύ στην οινολογία. Επισκέψεις σε οινοποιεία.

Βιβλιογραφία