ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές να αποκτήσουν επιστημονική γνώση και να εκπαιδευτούν όσον αφορά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού προσχολικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν τη σύνδεση των αρχών της ψυχολογίας με την εκπαιδευτική πράξη με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση. Ειδικότερα να κατανοήσουν 1. βασικές θεωρίες μάθησης και κινήτρων σε σχέση με την εκπαιδευτική πράξη και 2. βασικές αρχές διαχείρισης τάξης και οργάνωσης αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετος στόχος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την ερευνητική διαδικασία και να προβληματιστούν γύρω από ερευνητικές πτυχές της εκπαιδευτικής ψυχολογίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας i.) Συμπεριφοριστικές θεωρίες, ii) Κοινωνιογνωστικές θεωρίες, iii) Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και γνωστικός συμπεριφορισμός, iv) Γνωστικός και κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, εποικοδομητισμός. 2. Θεωρίες κινήτρων και διδασκαλία i) κίνητρα και άγχος, περιέργεια και ενδιαφέρον, ii) θεωρία των αναγκών, iii) κοινωνιογνωστικές θεωρίες, iv) γνωστικές θεωρίες (επίτευξη στόχου, προσανατολισμός στο στόχο, απόδοση αιτιών), v) κίνητρα και αυτοπροσδιορισμός, vi) κίνητρα και ενθάρρυνση. 3. Θέματα διαχείρισης τάξης i) Παιδιά με δυσκολίες μάθησης και προβλήματα συμπεριφοράς. Ψυχοκοινωνικές παράμετροι δυσκολιών μάθησης, ii) οργάνωση κανόνων-λογικών συνεπειών στην τάξη, iii) κοινωνική πειθαρχία στην τάξη, λανθασμένοι στόχοι παιδιών, iv) ‘στοχαστική’ διαχείριση τάξης.

Βιβλιογραφία

Elliott S, Kratochwill T, Littlefield-Cook J, Travers J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Gutenberg. Eggen, P. & Kauchak, D., (2017), Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία. Αθήνα: Κριτική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: ΚΝ111
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: