ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με κλασσικές και νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται για τη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, ποτών και συστατικών τους από συμβατικές και μη συμβατικές πρώτες ύλες. Η πραγματοποίηση επισκέψεων σε βιομηχανίες δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τους παραγωγικούς φορείς και να εξοικειωθούν με πρακτικά θέματα της παραγωγής.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, ποτών και συστατικών τους από συμβατικές και μη συμβατικές πρώτες ύλες. Επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών.

Βιβλιογραφία