ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται στα πλαίσια του μαθήματος να: 1.Μάθουν τις βασικές κατηγορίες των χρωμάτων (κλωστοϋφαντουργίας κυρίως) ταξινομημένες με κριτήριο: i.την χημική τους σύνταξη ii.τον τρόπο βαφής. 2. Κυρίως να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της χημικής δομής ενός χρώματος και της καταλληλότητάς του για τη βαφή μιας ίνας, καθώς και του τρόπου βαφής της. 3. Να κατανοήσουν τον μηχανισμό συγκράτησης ενός δεδομένου χρώματος σε μια ίνα ή άλλο υπόστρωμα (δεσμοί, δυνάμεις που αναπτύσσονται) 4. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω στις τεχνολογίες βαφής και γενικά αλλαγής της εμφάνισης ενός υποστρώματος (υφάνσιμης ίνας), 5. Μέσω της εργαστηριακής άσκησης να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες αυτές, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία όταν και όπου χρειαστεί.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικά περί χρώματος, μείξη χρωμάτων, σχέση χρώματος-δομής. Τάξεις χρωμάτων (σύνθεση, ιδιότητες). Φυσικές και τεχνητές ίνες (δομή, ιδιότητες). Θεωρία βαφής, τυποβαφή, ψηφιακή εκτύπωση. Χρώματα επίστρωσης. Άλλες χρήσεις των χρωμάτων (χρωστικές τροφίμων, laser, εφαρμογές στην ιατρική). Οικολογικά προβλήματα, παρούσα κατάσταση. Μέτρηση χρώματος. Δοκιμασίες αντοχής. Επισκέψεις σχετικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ετήσιας πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής.

Βιβλιογραφία

XHMEIA KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: Σύνθεση, ιδιότητες, εφαρμογή. Ε. Τσατσαρώνη, Ι. Ελευθεριάδης, εκδόσεις ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ, Θεσσαλονίκη, 2010.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ408
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: