ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να 1. Γνωρίζουν τις διεργασίες παραγωγής των πολυμερών σε βιομηχανική κλίμακα. 2. Έχουν κατανοήσει τις διάφορες τάξεις των πολυμερικών υλικών, όπως πλαστικά, ελαστομερή, ίνες, επιχρίσματα. 3. Γνωρίζουν τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα πολυμερικά υλικά. 4. Γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές μορφοποίησης των πλαστικών. 5. Γνωρίζουν τα διάφορα πεδία τεχνολογικών εφαρμογών των πολυμερών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Διεργασίες παραγωγής πολυμερών (τύποι αντιδραστήρων πολυμερισμού, τεχνικές διεξαγωγής αντιδράσεων πολυμερισμού, διεργασίες σταδιακού και αλυσιδωτού πολυμερισμού, πολυμερισμός μάζας, διαλύματος, αιωρήματος, γαλακτώματος). 2. Τάξεις πολυμερών (πλαστικά, ελαστομερή, υφάνσιμες και βιομηχανικές ίνες, επιχρίσματα, κόλλες). 3. Πρόσθετα πολυμερών (αντιστατικά πρόσθετα, διογκωτικά μέσα, ενισχυτικά μέσα, επιβραδυντές καύσης, πλαστικοποιητές, πληρωτικά μέσα, σκληρυντικά μέσα, σταθεροποιητές, συνδετικά μέσα, βελτιωτικά αντοχής στην κρούση, χρωστικές). 4. Μορφοποίηση πολυμερών (ιξωδοελαστική συμπεριφορά, εξώθηση, έγχυση, εμφύσηση, θερμομορφοποίση, μορφοποίηση με εξώθηση και συνεχή έλξη, περιστροφική μορφοποίηση). 5. Πεδία τεχνολογικών εφαρμογών (μίγματα πολυμερών, εφαρμογές των πολυμερών στην τεχνολογία σκυροδέματος, κ.α.).

Βιβλιογραφία

Τεχνολογία Πολυμερών. Καραγιαννίδης, Γ. Σιδερίδου, Ε., Αχιλιάς, Δ. Μπικιάρης, Δ. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2011.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ405
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: