ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - Να κατανοεί την σύνδεση της μοριακής με την μακροσκοπική συμπεριφοράς της ύλης όσον αφορά την μεταφορά ορμής μάζας και ενέργειας. - Να εντρυφήσει και να κατανοήσει την θεωρία συνεχούς μέσου για τα φαινόμενα μεταφοράς. - Να μπορεί να εφαρμόσει την θεωρία για να προσεγγίσει και να επιλύσει πρακτικά προβλήματα χημικής τεχνολογίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιξώδες. Νόμος του Νεύτωνα. Διατμητική τάση. Ισοζύγιο ορμής. Εφαρμογές. Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας (αγωγή, εξαναγκασμένη και φυσική συναγωγή, ακτινοβολία). Εφαρμογές. Επίλυση προβλημάτων μεταφοράς θερμότητας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μηχανισμοί μεταφοράς μάζας (διάχυση, συναγωγή, διασπορά). Μακροσκοπικό - μικροσκοπικό ισοζύγιο μάζας. Διαφασική μεταφορά μάζας.

Βιβλιογραφία

Τransport Phenomena: A Unified Approach, McGraw-Hill 1988 by Harry C. Hershey (Author), Robert S. Brodkey Σημειώσεις Διδασκόντων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ404
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: