ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανασκόπιση και εφαρμογή των βασικών γνώσεων της χημικής τεχνολογίας (που διδάχθηκαν προηγούμενα), όπου συμπεριλαμβάνονται οι φυσικές και χημικές διεργασίες, ειδικά σε αναφορά με βιοτεχνολογικές διαδικασίες παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εφαρμογές φαινομένων μεταφοράς (ροή ρευστών και ανάμιξη, μετάδοση θερμότητας, μεταφορά μάζας) σε βιοδιεργασίες. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Κινητική σε βιολογικά συστήματα (αυτοκαταλυτικές, ενζυμικές, ετερογενείς αντιδράσεις, ανάπτυξης κυττάρων, απενεργοποίηση ενζύμων, ενεργειακός μεταβολισμός). Λειτουργία και είδη βιοαντιδραστήρων (ασυνεχούς, εμβολικής ροής και πλήρους ανάμιξης). Τελική επεξεργασία. Διαχωρισμοί - απομόνωση - καθαρισμός βιοτεχνολογικά παραγομένων προϊόντων. Συνδυασμένες διεργασίες βιοδιαχωρισμών. Διαγράμματα ροής.

Βιβλιογραφία

1. Ζουμπούλης Α. , Μάτης Κ., 2010, Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία, εκδ. Τζιόλας, 264 σσ. 2. Λιακοπούλου - Κυριακίδου, Μ., Στοιχεία Βιοτεχνολογίας, Εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 1995.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ403
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: