ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για την δομή και τις ιδιότητες μετάλλων, κεραμικών, τσιμέντων καθώς και εισαγωγικές γνώσεις για την διάβρωση και προστασία των υλικών, τα προηγμένα νανο-υλικά και την νανοτεχνολογία, τα προσροφητικά και καταλυτικά υλικά.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Δομή και ιδιότητες υλικών. Μέταλλα και κράματα. Κεραμικά - πυρίμαχα υλικά. Τσιμέντα - ύαλοι. Διάβρωση και προστασία υλικών. Προηγμένα νανο-υλικά και νανοτεχνολογία. Προσροφητικά και καταλυτικά υλικά.

Βιβλιογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ401
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: