ΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Ραδιοχημείας- Πυρηνικής Χημείας Να γνωρίσουν την οργανολογία της Ραδιοχημείας- Πυρηνικής Χημείας Να εξασκηθούν σε απλές μετρήσεις ραδιενέργειας και την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων Να γνωρίσουν βασικές τεχνικές της Ραδιοχημείας-Πυρηνικής Χημείας και εφαρμογές τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικά στοιχεία ραδιοχημείας. Ραδιενέργεια. Ραδιενεργός διάσπαση. Είδη διασπάσεων. Ραδιενεργός ισορροπία. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη. Οργανολογία στη ραδιοχημεία. Οι πυρηνικές αντιδράσεις. Φυσική ραδιενέργεια. Τα ραδιενεργά στοιχεία στο περιβάλλον. Ουράνιο και εφαρμογές του. Μέθοδοι προσδιορισμού ραδιενεργών στοιχείων. Μέθοδοι διαχείρησης πυρηνικών αποβλήτων. Ραδιοχημικές και πυρηνικές μέθοδοι ανάλυσης (ραδιοαναλυτική χημεία). Νετρονική ερνεργοποίηση, φθορισμός ακτίνων-χ. Ραδιενεργοί ιχνηθέτες. Ραδιοχρονολόγηση. Παραγωγή ραδιοισοτόπων-ραδιοφάρμακα. Εφαρμογές των ισοτόπων και των ακτινοβολιών στη χημεία, βιολογία, ιατρική και την τεχνολογία. Η βιολογική δράση των ακτινοβολιών και στοιχεία ραδιοπροστασίας. Εργαστήριο:Ανίχνευση και μέτρηση της πυρηνικής ακτινοβολίας, στατιστική μετρήσεων, προσδιορισμός του νεκρού χρόνου, απορρόφηση της ακτινοβολίας από την ύλη, φασματοσκοπία-α και –γ, φυσική ραδιενέργεια, προσδιορισμός ουρανίου και θορίου,ανάλυση με XRF, ανάλυση με NAA, μελέτη κινητικής με ραδιοιχνηθέτη

Βιβλιογραφία

βιβλίο στη ραδιοχημεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ316
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: