ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του ευκαρυωτικού κυττάρου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στο κύτταρο, τη βασική μονάδα ζωής. Τα κύτταρα ως πειραματικά συστήματα. Προκαρυωτικά κύτταρα, ιοί πλασμίδια και μεταφερόμενα γενετικά στοιχεία. Το ευκαρυωτικό κύτταρο, δομή και λειτουργίες των επί μέρους οργανιδίων, των βιολογικών μεμβρανών και του κυτταροσκελετού. Ενδοκυττάρια μεταφορά και ωρίμανση των πρωτεϊνών. Κυτταρικός κύκλος και κυτταρική διαίρεση, διαφοροποίηση και κυτταρικός θάνατος. Ρύθμιση της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας. Μοριακοί μηχανισμοί μεταφοράς μηνυμάτων.

Βιβλιογραφία

1. Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιοχημείας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256944,Έκδοση: 2η έκδ./2006,Συγγραφείς: Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P., ISBN: 978-960-489-276-1, Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 2. Το Κύτταρο: Μια Μοριακή Προσέγγιση ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΚΔΟΣΗ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13003329, Έκδοση: 1η/2011, Συγγραφείς: Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman, ISBN: 978-960-99895-3-4, Διαθέτης (Εκδότης): ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.