ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΑΝΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 1. Να είναι ενημερωμένοι για τα νανοδιάστατα ανόργανα υλικά και τις προοπτικές τους 2. Είναι εξοικιωμένοι με τις μεθόδους σύνθεσης ανόργανων νανοσωματιδίων μέσω υγρής χημείας 3. Είναι εξοικιωμένοι με μεθόδους χαρακτηρισμού και ταυτοποίησης ανόργανων νανοσωματιδίων 4. Κατανοούν πως διαφοροποιούνται οι ιδιότητες των ανόργανων υλικών στη νανοκλίμακα 5. Να είναι ενημερωμένοι για βιολογικού ενδιαφέροντος εφαρμογές των ανόργανων νανοσωματιδίων 6. Να είναι ενημερωμένοι για τεχνολογικές εφαρμογές νανοσωματιδίων 7. Να γνωρίσουν φυσικά νανουλικά, μεθόδους βελτίωσης και εφαρμογές τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

Νανουλικά και Νανοτεχνολογία, Ανόργανα Νανοσωματιδια,Επικαλυμμένα Ανόργανα Νανοσωματιδια, Μέθοδοι Υγρής σύνθεσης(συγκαταβύθιση, θερμική διάσπαση, διαλυτοθερμική, μικροκυματική, μικρογαλακτωματα), Απομόνωση, Μέθοδοι ανάλυσης και χαρακτηρισμού, Ανόργανα νανοσωματίδια και ιδιότητες(μαγνητικές, οπτικές, ηλεκτρικές), Φυσικά μικροπορώδη υλικά και νανουλικά (ορυκτά της αργίλου-ζεόλιθοι), Βιοιατρικές εφαρμογές ανόργανων νανοσωματιδίων, Eπισημασμένα νανοσωματίδια για ραδιοφάρμακα, Eφαρμογή νανοσωματιδίων στην περιβαλλοντική τεχνολογία, Nανο-επικαλύψεις σε μεταλλικές επιφάνειες

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις διδασκόντων. D. Ebbing, S. Gammon, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (10η Έκδοση),Μετάφραση στα ελληνικά, Εκδόσεις ΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (2014)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ304
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: