ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντιλαμβάνονται από την μορφή και τις μονάδες μέτρησης ενός φάσματος το είδος της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. Αναγνωρίζουν την φυσική ή χημική διαδικασία που πραγματοποιείται κατά την πορεία μιας φυσικής μελέτης ενός ανόργανου συστήματος. Εκτιμούν το είδος της μέτρησης που πρέπει να πραγματοποιήσουν προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένη πληροφορία για ένα υλικό που συνθέτουν ή περιέρχεται στην κατοχή τους. Αντιλαμβάνονται τα κύρια αλλά και τα δευτερεύοντα παρατηρίσιμα μεγέθη μιας φυσικής διαδικασίας καθώς και τη συσχέτισή τους με τη δομή του μελετώμενου συστήματος. Πραγματοποιούν τυπικές διαδικασίες εξομάλυνσης, διόρθωσης και βελτίωσης με αλγορίθμους της φασματικής γραμμής ενός φάσματος.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές αρχές φασματοσκοπικών τεχνικών και άλλων φυσικών μετρήσεων που εφαρμόζονται στις ανόργανες και οργανομεταλλικές ενώσεις. Κανόνες επιλογής στην φασματοσκοπία. Ανάλυση με μαθηματικούς αλγορίθμους περίπλοκης φασματικής γραμμής. Ηλεκτρονιακή φασματοσκοπία απορρόφησης και εκπομπής. Το ιντερφερόμετρο και η ανάλυση Fourier. Μαθηματικό υπόβαθρο και εφαρμογές. Δονητική φασματοσκοπία και ανάλυση κανονικών συντεταγμένων. Τεχνικές λήψης φασμάτων υπερύθρου και Raman. Βασικές αρχές και εφαρμογές της φωτοηλεκτρονιακής φασματοσκοπίας. Εφαρμογές διαφόρων τεχνικών φασματομετρίας μαζών σε ανόργανα συστήματα. Πυρηνικές φασματοσκοπίες. Αρχή των φασματοσκοπικών μεθόδων NMR και Mossbauer. Περιπλοκή και ανάλυση των φασματικών γραμμών, εξαγωγή χημικής πληροφορίας από την φασματική γραμμή. Μαγνητικές μετρήσεις και φασματοσκοπία ηλεκτρονιακού παραμαγνητικού συντονισμού.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο και παρέχονται από τον διδάσκοντα.