ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να γνωρίσουν τις βασικές Αρχές Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας, Να γνωρίσουν τη Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 Να εφαρμόσουν Στατιστικά Εργαλεία Ελέγχου Ποιότητας Να εξασκηθούν σε θέματα Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας σε Περιβαλλοντικές Μετρήσεις Να γνωρίσουν τις Αρχές και τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Πρότυπα Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην Ποιότητα, Αρχές Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Στατιστικά Εργαλεία Ελέγχου Ποιότητας, Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, Επικύρωση Μεθόδων Περιβαλλοντικών Δοκιμών και Διακριβώσεων, Παραδείγματα Εφαρμογής Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας σε Περιβαλλοντικές Μετρήσεις, Αρχές και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Πρότυπα Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS), Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Νομοθετικά όρια, Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ), Πρότυπα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας και των Υδάτων, Δίκτυα και Συστήματα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Περιβάλλοντος (Ύδατα, Έδαφος, Ατμόσφαιρα). Υπολογισμοί και μοντέλα ρύπανσης. Παραδείγματα εφαρμογής.

Βιβλιογραφία