ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές εξοικιώνονται με τη Βιοαναλυτική χημεία σε ό,τι αφορά στα Βιολογικά υποστρώματα, προβλήματα που αυτά δημιουργούν στην ανάλυση και αντιμετώπιση αυτών. Εξοικιώνονται με τις Βιοαναλυτικές τεχνικές προκατεργασίας δείγματος και εφαρμογή τους στην ανάλυση βιολογικών δειγμάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αντικείμενο και εφαρμογές της Βιοαναλυτικής χημείας. Βιολογικά υποστρώματα, προβλήματα που αυτά δημιουργούν στην ανάλυση και αντιμετώπιση αυτών: αλληλεπιδράσεις μακρομορίων και μακρομορίων-φαρμάκων. Βιοαναλυτικές τεχνικές προκατεργασίας δείγματος και εφαρμογή τους στην ανάλυση βιολογικών δειγμάτων: χρήση ενζύμων στην ανάλυση (ακινητοποιημένα ένζυμα, υποδοχείς), ανοσοχημικές τεχνικές, βιοαισθητήρες, ηλεκτροανάλυση, ηλεκτροφόρηση, τριχοειδής ηλεκτροφόρηση, μικρο-νανοτεχνικές, τεχνικές φυγοκέντρησης, βιοδιαχωριστικές τεχνικές, χρωματογραφία εναντιομερών ενώσεων, παρασκευαστική χρωματογραφία. Φασματομετρία μαζών. Συνδυασμένες τεχνικές ανάλυσης. Μορφοειδικοί προσδιορισμοί ιχνοστοιχείων σε βιολογικά δείγματα. Αυτόματοι αναλυτές στη βιοανάλυση.

Βιβλιογραφία

Βιοαναλυτικη Χημεια e-book Καλλιπος