ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Γνώση των αρχών λειτουργίας σύγχρονων ενόργανων τεχνικών χημικής ανάλυσης. 2. Γνώση των δυνατοτήτων των ενόργανων τεχνικών ανάλυσης καθώς και των περιορισμών τους. 3. Εμπειρία στις εφαρμογές των τεχνικών αυτών στην ανάλυση πραγματικών δειγμάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ατομική Φασματοσκοπία. Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με ατομοποιητές φλόγα, φούρνο θερμαινόμενου γραφίτη, γεννήτρια υδριδίων και ψυχρού ατμού. Φασματομετρία ατομικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα. Φασματομετρία μαζών συνδυασμένη με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα. Φασματομετρία μαζών συνδυασμένη με ICP και χρωματογραφικές τεχνικές. Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ και απορρόφησης ακτίνων Χ. Φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων Χ. Περιθλασιμετρία κόνεως. Φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπία ακτίνων Χ. Ηλεκτρονική φασματοσκοπία Auger. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και διέλευσης στη χημική ανάλυση. Συνδυασμοί της μικροσκοπίας σάρωσης με τεχνικές ακτίνων Χ. Μη αυτοματοποιημένες κινητικές μέθοδοι χημικής ανάλυσης. Αυτόματες μέθοδοι χημικής ανάλυσης. Αυτόματοι αναλυτές συνεχούς ροής. Αυτόματες μέθοδοι προσυγκέντρωσης και διαχωρισμού σε σειρά. Συνδυασμός αυτόματων μεθόδων με την ατομική φασματομετρία. Εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές των παραπάνω τεχνικών στη μονοστοιχειακή και πολυστοιχειακή χημική ανάλυση.

Βιβλιογραφία

κΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ 10989 Ενόργανη χημική ανάλυση ΙΙ, Στράτης Ιωάννης, Θεμελής Δημήτρης, Ζαχαριάδης Γεώργιος, Ανθεμίδης Α., Οικονόμου Α.