ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές Αντιρρύπανσης & Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Επεξεργασία αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης. Επεξεργασία αερίων βιομηχανικών αποβλήτων. Μέθοδοι περιορισμού των εκπομπών ρύπων από κινητές πηγές. Χαρακτηρισμός επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων. Μέθοδοι διαχείρισης-διάθεσης αστικών & βιομηχανικών αποβλήτων. Ολοκληρωμένη-βιώσιμη διαχείριση. Επεξεργασία στερεών αποβλήτων. Ανάλυση κύκλου ζωής. Εκτίμηση κινδύνου. Επεξεργασία πόσιμου νερού-Απολύμανση. Μέθοδοι αποκατάστασης περιβαλλοντικών συστημάτων. Νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Βιβλιογραφία