ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1)Να κατανοήσουν την έννοια και την λειτουργία των οικοσυστημάτων 2)Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου 3)Να γνωρίσουν τη σημασία και τον στόχο της διαχείρισης υδάτινων πόρων 4)Να ευαισθητοποιηθουν σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος 5)Να μάθουν τη μεθοδολογία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τύποι και δομή οικοσυστημάτων. Υδάτινα οικοσυστήματα.. Υδροχαρής ζωή. Βιογεωχημικοί κύκλοι των χημικών στοιχείων. Ευτροφισμός. Στρατηγικές και μοντέλα ελέγχου του ευτροφισμού. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στα οικοσυστήματα. Αρχές οικοτοξικολογίας. Μέθοδοι μέτρησης της τοξικότητας του περιβάλλοντος. Δοκιμές τοξικότητας με χρήση βακτηρίων εκπομπής βιοφωταύγειας. Κριτήρια ποιότητας ιζημάτων. Μέθοδοι εκτίμησης κινδύνου. Αρχές βιώσιμης διαχείρισης. Συστήματα διαχείρισης οικοσυστημάτων. Πολιτικές και εργαλεία διαχείρισης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παραδείγματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Βιβλιογραφία

Χημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Κ. Σαμαρά, Κ. Φυτιάνος, Δ. Βουτσά, Δ. Λαμπροπούλου