ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιβλιογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: ΚΝ102
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος:

Διδάσκοντες: