ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να: 1. Γνωρίζουν τα κύρια φιλοσοφικά ρεύματα που υπήρξαν κατά καιρούς. 2. Γνωρίζουν τη σχέση κάθε φιλοσοφικού ρεύματος με την επιστήμη 3. Γνωρίζουν τους κύριους σταθμούς της εξέλιξης των επιστημών 4. Γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές θεωρίες καθώς και αυτές που αντικατέστησαν 5. Την πορεία που διαγράφεται από τη διατύπωση μιας πρότασης ως την αποδοχή της ως επιστημονικής θεωρίας. 6. Τις γενικές περιόδους εξέλιξης της επιστήμης και ειδικότερα της επιστήμης της Χημείας 7. Τα κυριότερα πρόσωπα που σχετίζονται με τις παραπάνω εξελίξεις. 8. Έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά ως βοηθητικά στη διδασκαλία της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διάκριση επιστήμης και φιλοσοφίας. Φιλοσοφικά ρεύματα και επιστημονικές θεωρίες. Αλήθεια, πίστη, γνώση. Η θεώρηση της επιστήμης στις πρώιμες φιλοσοφικές θεωρίες. Σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τη Χημεία από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Στοιχεία για πρόσωπα και επιτεύγμωατα στο χώρο των επιστημών και της Χημείας ειδικότερα.

Βιβλιογραφία

Στοιχεία Ιστορίας των Επιστημών. Χημεία. Περικλής Ακριβος, εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ109
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: