ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να: 1. Αντιλαμβάνονται τα κύρια σημεία ενός κεφαλαίου από διδακτικό βιβλίο. 2. Οργανώνουν τα σημεία αυτά στα πλαίσια ενός ωριαίου μαθήματος. 3. Οργανώνουν το βοηθητικό υλικό για την παρουσίαση του μαθήματος. 4. Σχεδιάζουν μια συζήτηση με τους μαθητές πάνω στα συμπεράσματα από τη διδασκαλία. 5. Είναι σε θέση να απαντήσουν σε απλά ερωτήματα μαθητών καθώς και σε ερωτήματα που σχετίζονται με εναλλακτικές απόψεις των μαθητών στα ζητήματα του μαθήματος. 6. Οργανώνουν, συντηρούν και τακτοποιούν την αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου. 7. Οργανώνουν τα πειράματα που πρέπει να είναι συμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου χωρίς όμως να παραβλέπουν το εκπαιδευτικό τους περιεχόμενο καθώς και τις ειδικές κατά περίπτωση συνθήκες.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορική αναδρομή στη διδασκαλία και ειδικότερα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Ζητήματα της διδασκαλίας της Χημείας στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση. Η Ελληνική πραγματικότητα. Περιγραφή των κύριων ρευμάτων στην διδακτική των επιστημών. Ιδιαίτερες δυσκολίες στη διδασκαλία της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών στη Χημεία και τρόποι αντιμετώπισής τους. Το πείραμα στη διδασκαλία της Χημείας. Οργάνωση της αίθουσας του εργαστηρίου. Οργάνωση του πειράματος ώστε να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κτάλογος πειραμάτων ομαδοποιημένων κατά περιεχόμενο με στόχο την εκτέλεσή τους στην αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου.

Βιβλιογραφία

Στοιχεία Διδασκαλίας της Χημείας. Περικλής Ακρίβος, εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ105
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: