ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στα Φύλλα Υπολογισμού (Excel). Γραφικές παραστάσεις. Γραμμικά και μη γραμμικά ελάχιστα τετράγωνα. Εξομάλυνση, παραγώγιση και ολοκλήρωση δεδομένων. Στατιστική ανάλυση δεδομένων με φύλλα εργασίας. Δημιουργία σύνθετων δεδομένων και εφαρμογή στην αναπαραγωγή και μελέτη φυσικοχημικών συστημάτων. Εισαγωγή στις μακροεντολές.

Βιβλιογραφία

EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Π. I. Νικήτας, Θεσσαλονίκη 2008, ISBN 978-960-12-1775-8.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ103
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: