ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: - χρησιμοποιούν υπολογιστικά πακέτα μοριακής μηχανικής για τη μελέτη της μοριακής δομής, - μελετούν τη δομή των βιομορίων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμός της μοριακής μοντελοποίησης. Μοριακά γραφήματα. Μοριακή μηχανική. Ελαχιστοποίηση ενέργειας και βελτιστοποίηση της μοριακής δομήw με βάση τη μοριακή μηχανική. Ανάλυση μοριακής διαμόρφωσης. Μελέτη βιομορίων και πολυμερών.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις και υλικό διδασκόντων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Κ101
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή/Εαρινή

Διδάσκοντες: