ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - εφαρμόζουν τις μεθόδους διαταραχών και μεταβολών σε απλά συστήματα. - εφαρμόζουν κβαντοχημικούς υπολογισμούς ή υπολογισμούς μοριακής μηχανικής για τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας και μελέτη της ηλεκτρονιακής δομής ενός μορίου. - ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των κβαντοχημικών υπολογισμών ή υπολογισμών μοριακής μηχανικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Προσεγγιστικές μέθοδοι της Κβαντικής Χημείας (Θεωρία διαταραχών και θεωρία μεταβολών). Θεωρία Hartree-Fock. Σύνολα βάσης. Μελέτη υπερεπιφάνειας δυναμικής ενέργειας των μορίων. Πληθυσμιακή ανάλυση και φυσικά τροχιακά. Η πρακτική των κβαντοχημικών υπολογισμών. Μοριακή μηχανική. Τα εργαλεία της υπολογιστικής Χημείας.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις διδασκόντων