ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - Να κατανοεί σε βάθος τις βασικές αρχές και τους θεμελιώδεις νόμους της Ηλεκτροχημείας - Να κατανοεί τη θεωρία, τις αρχές και το πεδίο εφαρμογής των βασικότερων ηλεκτροχημικών τεχνικών (πολαρογραφία, κυκλική βολταμετρία, ηλεκτρόδιο περιστρεφόμενου δίσκου, χρονοαμπερομετρία) - Να έχει αποκτήσει μια γενική γνώση για τις ηλεκτροχημικές εφαρμογές και τα ηλεκτροχημικά συστήματα πρακτικού ενδιαφέροντος (ενεργειακά συστήματα, διεργασίες ηλεκτρόλυσης, ηλεκτροχημικές τεχνικές αντιρρύπανσης) - Να κατανοεί τις έννοιες της διάβρωσης, παθητικοποίησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας μετάλλων. - Να γνωρίζει τις διεργασίες ηλεκτροαπόθεσης μετάλλων και αγώγιμων πολυμερών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις και ηλεκτρισμένες διεπιφάνειες. Παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Κινητική της αντίδρασης μεταφοράς φορτίου. Επίδραση μεταφορά μάζας. Μέθοδοι μελέτης ηλεκτροχημικών αντιδράσεων (πολαρογραφία, κυκλική βολταμετρία, ηλεκτρόδιο περιστρεφόμενου δίσκου, χρονοαμπερομετρία). Ηλεκτροχημικά συστήματα πρακτικού ενδιαφέροντος: Ηλεκτροχημικά ενεργειακά συστήματα (μπαταρίες, στοιχεία καυσίμου κ.τ.λ.). Ηλεκτροχημικές διεργασίες – ηλεκτρόλυση. Ηλεκτροκατάλυση. Μορφοποίηση ηλεκτροδίων. Ηλεκτροαπόθεση μετάλλων και αγώγιμων πολυμερών. Διάβρωση, παθητικοποίηση και αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλων. Φωτοηλεκτροχημικές εφαρμογές. Εργαστηριακές ασκήσεις Μελέτη της διαφασικής περιοχής ηλεκτροδίου-διαλύματος. Μελέτη αντιστρεπτών και μη αντιστρεπτών ηλεκτροδιακών αντιδράσεων με πολαρογραφία και κυκλική βολταμμετρία. Μελέτη αντιδράσεων πρακτικού ενδιαφέροντος: ηλεκτροαπόθεση, διάβρωση-παθητικοποίηση μετάλλων και αντιδιαβρωτική προστασία. Φωτοηλεκτροχημικές εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

1. Γ.Κοκκινίδης, “Αρχές και μέθοδοι μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων”, Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992. 2. Ι.Α.Μουμτζής και Δ.Π.Σαζού, “Ηλεκτροχημεία”, Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1997.