ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

• Κατανόηση, εµπέδωση και ικανότητα εφαρµογής της γνώσης και των τεχνικών, που είναι απαραίτητες για την εξοικείωση µε τις 12 αρχές της Πράσινης Χηµείας. • Απόκτηση οικειότητας µε µεθόδους και τεχνικές της Πράσινης Χηµείας για τον σχεδιασµό προϊόντων και διεργασιών, που µειώνουν ή εξαλείφουν επικίνδυνες και τοξικές χηµικές ενώσεις για το άνθρωπο και το περιβάλλον («πράσινα» προϊόντα). Επαφή µε τη σχετική ερευνητική δραστηριότητα του Τµήµατος Χηµείας και διοργάνωση επισκέψεων σε εγκαταστάσεις πιλοτικών και βιομηχανικών χημικών διεργασιών. • Προσαρµοστικότητα στο συνεχώς εξελισσόµενο πεδίο της Πράσινης Χηµείας και της Πράσινης Χηµικής Τεχνολογίας µε έµφαση στον σχεδιασµό διεργασιών και την παραγωγή προϊόντων από ανανεώσιµες πρώτες ύλες, που έχουν ουσιαστική συµβολή στην Βιώσιµη Ανάπτυξη. • Απόκτηση γενικότερων δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάκτηση και ανάλυση πληροφοριών από το διαδίκτυο σε βάσεις δεδοµένων και από την πρωτογενή βιβλιογραφία, οµαδική εργασία, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσµάτων και αποτελεσµάτων κριτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην Πράσινη Χημεία Αρχές & Εφαρμογές Πράσινης Χημείας Αρχές & εφαρμογές Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας – Μηχανικής Ανάλυση Κύκλου Ζωής Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βιομηχανική Οικολογία H Kατάλυση ως βασική «Αρχή» της Πράσινης Χημείας Ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή χημικών και καυσίμων-ενέργειας Εναλλακτικοί διαλύτες

Βιβλιογραφία

1. ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2015. Α. Ζουμπούλης, Κ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Πελέκα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, (www.kallipos.gr), ISBN 978-960-603-089-5, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο-ελεύθερη πρόσβαση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320184. 2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 2012, ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΙΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, Έκδοση: 978-960-9695-00-8/2012, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 20524925 (Τύπος: Δωρεάν Ηλεκτρονικό Βοήθημα / Σημειώσεις) 3. Πράσινη Χημεία - Θεωρία και Πράξη (P.T. Anastas, J.C Warner), 2007. Διαθέτης (Εκδότης): ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-234-6. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 314