ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να α) γνωρίζουν τις φυσικοχημικές διεργασίες που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα και τα υδατικά οικοσυστήματα β) γνωρίζουν τις ιδιότητες των κυριότερων ομάδων ρύπων, την τοξικότητά τους, τις πηγές τους και τις διεργασίες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική τους τύχη γ) εξοικειωθούν με τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Χημεία Περιβάλλοντος Δομή και χημική σύσταση της ατμόσφαιρας. Φαινόμενο θερμοκηπίου. Στρατοσφαιρικό όζον. Πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Πρότυπα ποιότητας ατμόσφαιρας. Ατμοσφαιρικοί ρύποι (πηγές-μηχανισμοί απομάκρυνσης-τοξικότητα-περιορισμός εκπομπών). Ρύπανση της ατμόσφαιρας από το αυτοκίνητο. Διάχυση και διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων. Νέφη. Όξινη βροχή. Χημεία φυσικών νερών. Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών. Βαρέα μέταλλα. Τοξικές οργανικές ενώσεις. Τύχη των ρύπων στα νερά (κατανομή-διασπορά-χημικές αντιδράσεις). Όρια ποιότητας νερών-Νομοθεσία.Υγιεινή πόσιμου νερού. Ρύπανση εδάφους. Αστικά λύματα-Υγρά απόβλητα. Αστικά απορρίμματα-Βιομηχανικά στερεά απόβλητα. Αρχές διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Βιβλιογραφία

Χημεία Περιβάλλοντος