ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να α) είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες των περιβαλλοντικών ελέγχων β) γνωρίζουν τις αρχές και τις κυριότερες μεθόδους δειγματοληψίας γ) γνωρίζουν τις γενικές αρχές της ανάλυσης των κυριότερων ρύπων δ) να αξιολογούν τα αναλυτικά αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος Διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου. Μετρήσεις πεδίου. Αρχές και μέθοδοι δειγματοληψίας ρύπων από την ατμόσφαιρα και από πηγές εκπομπής. Συστήματα δειγματοληψίας. Προσδιορισμός αερίων ρύπων. Προσδιορισμός της συγκέντρωσης και της χημικής σύστασης της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης. Δειγματοληψία και ανάλυση μετεωρικών κατακρημνισμάτων. Αρχές και τεχνικές δειγματοληψίας νερών. Προκατεργασία δειγμάτων. Μέθοδοι προσδιορισμού παραμέτρων ελέγχου ποιότητας νερών (οργανοληπτικές και φυσικοχημικές παράμετροι, παράμετροι οργανικής ρύπανσης, θρεπτικά συστατικά., βαρέα μέταλλα και τοξικά στοιχεία, οξικές οργανικές ενώσεις). Βιοανιχνευτές. Έλεγχος επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μέθοδοι ταυτοποίησης – ποσοτικοποίησης συμμετοχής πηγών ρύπανσης.

Βιβλιογραφία

'Ελεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος, Θ. Κουιμτζής, Κ. Φυτιάνος, Κ. Σαμαρά, Δ. Βουτσά