ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Επεξεργασία φασματοσκοπικών δεδομένων και και εύρεση της δομής της ένωσης. Από την δομή μιας ένωσης πρόβλεψη των φασματοσκοπικών του δεδομένων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Χρήση των φασματοσκοπικών μεθόδων IR, MS. NMR, UV-Vis στην επίλυση προβλημάτων Οργανικής Χημείας. Έμφαση θα δοθεί στα φάσματα MS και NMR. Φασματοσκοπία NMR: Φυσική βάση του μαγνητικού φαινομένου. Pulse FT-NMR. Αποδιέγερση. Δυναμικά συστήματα. NMR σε στερεή κατάσταση. Διπλός συντονισμός, αποσύζευξη. Φάσματα NMR άλλων πυρήνων (πέραν του 1Η και 13C). Τεχνική NOE. Άλλες νεότερες τεχνικές. Φάσματα δύο διαστάσεων. Εφαρμογές σε βιολογικά συστήματα. Εφαρμογές στην Ιατρική. Φασματομετρία MS: Βασικές αρχές. Τρόποι διάσπασης οργανικών ενώσεων. Τεχνικές ανάλυσης ιόντων. Σύγχρονες τεχνικές ιονισμού. Προσδιορισμός μοριακής μάζας. Tandem ΜS. Εφαρμογές της φασματομετρίας MS σε χημική ανάλυση, περιβάλλον, βιολογία, γεωλογία, κλπ.

Βιβλιογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Β04
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: