ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - Να κατανοήσει τις βασικές αρχές του σχεδιασμού χημικών αντιδραστήρων. -Να μπορεί να σχεδιάσει αντιδραστήρες με ιδανική ροή και απλές αντιδράσεις. -Nα κατανοεί την έννοια, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διεργασίες ενός σύγχρονου διυλιστηρίου πετρελαίου. - Να κατανοεί το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων ζεολιθικών καταλυτών πυρόλυσης κλασμάτων πετρελαίου προς παραγωγή υγρών καυσίμων. - Να κατανοεί τις καταλυτικές διεργασίες παραγωγής χημικών προϊόντων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχές Χημικών Διεργασιών, είδη χημικών αντιδραστήρων, εξισώσεις σχεδιασμού, απλές και πολλαπλές αντιδράσεις, συνδυασμός αντιδραστήρων, καταλυτικές αντιδράσεις & αντιδραστήρες, βιομηχανικές εφαρμογές: καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Βιβλιογραφία

1. Μάτης Κ.Α.,Μαύρος Π.,Τριανταφυλλίδης Κ.Σ., 2009, Στοιχεία χημικών διεργασιών, ΕΚδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. ISBN: 978-960-418-193-3 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549018) 2. Levenspiel O., 2011, Μηχανική Χημικών Διεργασιών (μετάφραση: Φ. Πομώνης, Κ. Μάτης, Ν. Παπαγιαννάκος, Χ. Κορδούλης, Π. Μαύρος, Κ. Κολώνια), Εκδ. Κωσταράκη, Αθήνα. ISBN: 978-960-87655-8-0 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115207)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Β03
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: