ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Ραδιοχημείας- Πυρηνικής Χημείας Να γνωρίσουν την οργανολογία της Ραδιοχημείας- Πυρηνικής Χημείας Να εξασκηθούν σε απλές μετρήσεις ραδιενέργειας και την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων Να γνωρίσουν βασικές τεχνικές της Ραδιοχημείας-Πυρηνικής Χημείας και εφαρμογές τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

Δομή και ιδιότητες του ατομικού πυρήνα. Ραδιενέργεια. Ραδιενεργός διάσπαση. Είδη διασπάσεων (α., β και γ διάσπαση, αυθόρμητη σχάση). Ραδιενεργός ισορροπία. Φυσική ραδιενέργεια. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη. Η μέτρηση της πυρηνικής ακτινοβολίας. Οι πυρηνικές αντιδράσεις και η παραγωγή ραδιοισοτόπων. Η τεχνητή πυρηνική σχάση και η πυρηνική σύντηξη. Ο κύκλος τoυ ουρανίου και η παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Εφαρμογές των ισοτόπων και των ακτινοβολιών. Υγειοφυσική-ραδιοπροστασία Φροντιστήριο: Ασκήσεις στην ανίχνευση της πυρηνικής ακτινοβολίας, υπολογισμός ρυθμού διάσπασης, απορρόφηση της ακτινοβολίας από την ύλη, προσδιορισμός χρόνου υποδιπλασιασμού

Βιβλιογραφία

1/ «Ραδιοχημεία και Πυρηνικές μέθοδοι αναλύσεως» 978-960-319-107-0 W.D. Ehmann, D. E. Vance 12962

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Β02
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Εαρινή

Διδάσκοντες: