ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - Να κατανοήσει την σημασία της ενέργειας στον σύγχρονο κόσμο. - Να κατανοήσει την έννοια του σχεδιασμού με χρήση μαθηματικών μοντέλων. - Να εκτεθεί σε ένα παράδειγμα σχεδιασμού βασισμένο σε χημικούς αντιδραστήρες. - Να μπορεί να χρησιμοποιεί βασικές μεθόδους πρόβλεψης με εφαρμογή στον προγραμματισμό της παραγωγής.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενεργειακή οικονομία. Ορυκτές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποθήκευση ενέργειας. Κελιά καυσίμου. Εξοικονόμηση ενέργειας στη χημική βιομηχανία. Η χρήση των μαθηματικών μοντέλων στην Χημική Τεχνολογία. Μεθοδολογία προβλέψεων στην τεχνολογία. Ανάλυση χρονοσειρών. Προβλέψεις με σταθερά, γραμμικά και πολυωνυμικά πρότυπα. Εκθετική εξομάλυνση. Πρόβλεψη συνάρτησης πιθανότητας. Χημικοί αντιδραστήρες, στοιχεία προσομοίωσης κινητικής χημικών αντιδράσεων, εφαρμογή σε επιλεγμένα παραδείγματα, στοιχεία βελτιστοποίηση απόδοσης-κέρδους, δημιουργία προϊόντων με ανάμιξη, εισαγωγή στην βελτιστοποίηση απόδοσης αναμικτήρων.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις Διδασκόντων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Α07
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: