ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - Να είναι σε θέση να κάνει εισαγωγή και μορφοποίηση πειραματικών δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel με δυνατότητα επεξεργασίας και παρουσίασής τους σε γραφικές παραστάσεις - Να είναι εξοικειωμένος στην εφαρμογή του Excel και του SPSS στην ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων (διαστήματα εμπιστοσύνης τιμών, εκτίμηση σφαλμάτων, συσχέτιση δεδομένων) - Να εφαρμόζει τους ελέγχους στατιστικών υποθέσεων σε ένα δείγμα, μεταξύ δύο ή πολλών δειγμάτων (ANOVA) και μεταξύ πολλών ομάδων δειγμάτων (ΜANOVA) για τον προσδιορισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών και συσχετίσεων - Να κατανοεί την θεωρία των ελαχίστων τετραγώνων και να εφαρμόζει την γραμμική και μη-γραμμική προσαρμογή καμπύλης (παλινδρόμιση) σε πειραματικά δεδομένα με χρήση κατάλληλου λογισμικού (Excel, ChemStat και SPSS)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Εισαγωγή στη στατιστική: Δείγματα, κατανομές, περιγραφική στατιστική, εκτιμητική, στατιστικές δοκιμασίες. Εφαρμογές στην παρουσίαση και ανάλυση πειραματικών δεδομένων: Γραφική παρουσίαση δεδομένων, η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, διαστήματα εμπιστοσύνης τιμών, εκτίμηση σφαλμάτων, συσχέτιση δεδομένων. Εφαρμογή του Excel και του SPSS στην ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων.

Βιβλιογραφία

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ EXCEL ΚΑΙ SPSS, Π. Ι. Νικήτας, Θεσσαλονίκη 2013, ISBN 978-960-98388-1. 2. ΕΧCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Π. ΝΙΚΗΤΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009, ISBN 978-960-12-1775-8.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: Α06
ETCS: 5
Εξάμηνο: 2o
Περίοδος: Χειμερινή

Διδάσκοντες: