ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων αναμένεται από τους φοιτητές να: - Να κατανοεί το ρόλο κάθε μεταβολικής πορείας στη λειτουργία των κυττάρων. -Να περιγράφει τους μηχανισμούς ρύθμισης των μεταβολικών πορειών -Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της επιστημονικής έρευνας πάνω στον τομέα της βιοχημείας και της μοριακής βιολογίας Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις Βιοχημείας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιολογικές οξειδώσεις: Μηχανισμός απώλειας ηλεκτρονίων, η αναπνευστική αλυσίδα, η μεταφορά ηλεκτρονίων σε άλλα συστήματα, η εξουδετέρωση προϊόντων μερικής αναγωγής του οξυγόνου, οξειδωτική φωσφορυλίωση, κύκλος του Krebs, κύκλος του γλυοξυλικού οξέος. Υδατάνθρακες: Βιολογικά σημαντικοί υδατάνθρακες. Γλυκοπρωτεϊνες και πρωτεογλυκάνες. Ο καταβολισμός της γλυκόζης. Η μεταβολική τύχη του πυροσταφυλικού οξέος. Η οδός των φωσφορικών πεντοζών. Μεταβολισμός ολιγο- και πολυ-σακχαριτών. Βιοσύνθεση υδατανθράκων. Βιοσύνθεση γλυκόζης. Φωτοσύνθεση- Βιοσύνθεση μονοσακχαριτών και παραγώγων από γλυκόζη. Βιοσύνθεση δισακχαριτών. Βιοσύνθεση πολυσακχαριτών. Γλυκογόνο, αποικοδόμηση. Λιπίδια: Βιολογικά σημαντικά λιποειδή. Λιποπρωτεϊνες. Καταβολισμός λιποειδών Βιοσύνθεση λιποειδών. Δημιουργία κετονοσωμάτων. Πρωτεΐνες: Γενικές αντιδράσεις αμινοξέων. Καταβολισμός αμινοξέων. Ο κύκλος της ουρίας. Βιολογική καθήλωση του αζώτου. Βιοσύνθεση αμινοξέων. Βιολογικώς σημαντικά παράγωγα αμινοξέων. Καταβολισμός πρωτεϊνών. Οι ανόργανες ενώσεις στα βιολογικά συστήματα: Δομή κυτταρικών μεμβρανών, Μετακίνηση νερού και ανόργανων ιόντων μέσω μεμβρανών-Κανάλια νερού-ιόντων-Αντλίες ιόντων-Μεταφορείς ιόντων-Ιονοφορείς-Πρόσληψη, διακίνηση, μεταβολισμός και αποθήκευση σιδήρου- Η οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού-Βιταμίνες - Λιποδιαλυτές βιταμίνες. Υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Ο έλεγχος του μεταβολισμού: Ορμόνες-Υποδοχείς ορμονών. Δεύτερα μηνύματα, κυτοκίνες, ιντερφερόνες.

Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή στη Βιοχημεία: Ι. Γ. Γεωργάτσος (Εκδόσεις: Γιαχούδη) 6η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2005). 2. Βιοχημεία: Lehninger Βασικές Αρχές Βιοχημείας: D.L. Nelson, M.M. Cox (Μετάφραση: Αθ. Παπαβασιλείου, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης), Αθήνα 2007.