Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. κ. Χαρίτωνος-Σαρλ Χιντήρογλου, σας κοινοποιούμε στο σύνδεσμο http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/519 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης αριθμ.

20549/10-3-2020 με θέμα “Κοινοποίηση εγκυκλίου οδηγιών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών“, για την ενημέρωσή σας.

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.