Κατάλογος θεμάτων προς εκπόνηση πτυχιακών εργασιών 2020-2021 Γ’ γύρος υποβολής δηλώσεων (1)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που βρίσκονται στο 4ο ή σε ανώτερο έτος σπουδών και ενδιαφέρονται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μπορούν να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τέσσερα θέματα πτυχιακής εργασίας από αυτά του καταλόγου, κατά σειρά προτίμησης, έως την Παρασκευή 11/9 και ώρα 13:00. Για τη χειρόγραφη δήλωσή τους θα χρησιμοποιήσουν το έντυπο που επισυνάπτεται (δήλωση επιλογής πτυχιακής εργασίας). Η δήλωση, που θα πρέπει να φέρει την υπογραφή τους, μπορεί να σταλθεί και “σκαναρισμένη” στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@chem.auth.gr και akesoglou@chem.auth.gr. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πρέπει να εκπονήσουν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία προκειμένου να πάρουν το πτυχίο τους, καθώς στο ΠΠΣ που ίσχυε κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα η πτυχιακή εργασία ήταν υποχρεωτική, αποκλειστικό κριτήριο για τη μοριοδότησή τους είναι το άθροισμα των μονάδων ECTS από μαθήματα του προγράμματος του βασικού κύκλου σπουδών (1ο έως 6ο εξάμηνο) στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ