Αγαπητοί φοιτητές,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων, προκειμένου να υποβάλλετε τη δήλωσή τους για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-21, είναι μέχρι την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Από τη Γραμματεία