Λόγω των εκτάκτων μέτρων που αναγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και τις Πρυτανικές Αρχές, και σε σχέση με την εγκύκλιο με θέμα: «Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες», παρακαλούμε η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος για οποιοδήποτε θέμα να γίνεται ηλεκτρονικά, στο info@chem.auth.gr και στο akchadia@chem.auth.gr.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος