Για την εξέταση του μαθήματος ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις όπως αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση 3024/26-5-2020 της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου θα εξεταστούν/αξιολογηθούν με βάση τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί και έχουν καταθέσει μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε από τους διδάσκοντες. Εκπρόθεσμη υποβολή της τελευταίας ατομικής εργασίας τους θα βαθμολογηθεί το πολύ με βαθμό 5. Δεν θα δώσουν άλλες εξετάσεις. Φοιτητές παλαιοτέρων ετών θα εξετασθούν με τρόπο που θα αποφασίσουν οι διδάσκοντες και θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Από τους διδάσκοντες.