Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Η εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Χημείας διέπεται από τον παρακάτω σχετικό κανονισμό του Α.Π.Θ. και την τροποποίηση του.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΑΠΘ

Σχετικά  έντυπα

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Εντύπου Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας