Με απόφαση της Επιτροπής ERASMUS+ του Ιδρύματος δίδεται παράταση στην τρέχουσα προκήρυξη Κινητικότητας για Πρακτική Φοιτητών ERASMUS+ 2020 – έως την πλήρωση των διαθέσιμων προς χρηματοδότηση θέσεων (και σε κάθε περίπτωση έως 30.06.2022, το αργότερο).

 

Η προθεσμία υλοποίησης δραστηριοτήτων (ολοκλήρωση έως 31.10.2022, το αργότερο), οι όροι επιλεξιμότητας, οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια μοριοδότησης υποτρόφων παραμένουν ως έχουν.

 

Οι υποβληθείσες εντός της αρχικής προθεσμίας υποβολής (30.04.2021) αιτήσεις θα εξεταστούν περί τα μέσα Μαΐου 2021, ενώ μετέπειτα αιτήσεις θα εξετάζονται ανά μήνα και τυχόν εκτάκτως κατά την κρίση της Επιτροπής ERASMUS+ του Ιδρύματος.

 

Το Γραφείο ERASMUS+ (κα. Καφέζα Χριστιάνα, 2610367798) θα προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη για την εν λόγω “ανοικτή” προκήρυξη από 11.00 έως 13.00 καθημερινά – αρχής γενομένης από 10/05/2021.

 

 

 

(Προηγούμενη προκήρυξη)……………………………………………………………………………………………..

 

Καλούνται εκ νέου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί –μεταπτυχιακοί – υποψήφιοι διδάκτορες) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη δράση Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ A.E. 2020- 2021.

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε φορείς (π.χ. επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.τ.λ.) που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας, αλλά και της χώρας διαμονής του αιτούμενου – σε περίπτωση που αυτός κατοικεί στο εξωτερικό).

Παρακαλούμε επίσης όπως σημειωθεί πως, λόγω των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία COVID19 και σε συνέχεια παράτασης του προγράμματος, η παρούσα προκήρυξη αφορά σε δραστηριότητες με ημερομηνία ολοκλήρωσης έως και 31/10/2022.

Προ της υποβολής αίτησης παρακαλούμε όπως σημειωθεί πως επί του παρόντος, λόγω της πανδημίας COVID19 και βάσει απόφασης της Δ.Ε. του Ε.Α.Π.:

– Eνθαρρύνoνται οι εικονικές δραστηριότητες ή μικτές (με έναρξη εικονικά) δραστηριότητες

– Τυχόν φυσικές κινητικότητες θα πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη των μετακινούμενων και εφόσον επιτρέπονται οι μετακινήσεις προς τις χώρες υποδοχής.

– Άτομα που, ασχέτως των προτροπών του Ιδρύματος, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν φυσική μετακίνηση θα μπορούν να το κάνουν, τηρουμένων όλων των απαραίτητων κανονισμών/ περιορισμών από τις χώρες υποδοχής, την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε.Ο.Δ.Υ.

– Οι ενδιαφερόμενοι/συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώνονται και να τηρούν τα μέτρα που προβλέπονται από την εκάστοτε χώρα υποδοχής, αλλά και τυχόν διαδικασίες αυτοπεριορισμού που απαιτούνται κατά την επιστροφή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να συμβουλεύονται με ιδιαίτερη προσοχή τις ιστοσελίδες https://reopen.europa.eu/enhttps://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και https://covid19.gov.gr/ προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι αναφορικά με το εάν επιτρέπεται και τι ακριβώς συνεπάγεται μια φυσική μετακίνηση τους προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως συμβουλευτούν τις σχετικές πληροφορίες (https://bit.ly/32jcRV2) και αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, μέσω της online πλατφόρμας στη διεύθυνση https://bit.ly/3ewXwoB.


Διευκρινίσεις αναφορικά με την παρούσα προκήρυξη, δίδονται από το Γραφείο ERASMUS+ 
(κα. Καφέζα Χριστιάνα, 2610 367798) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10.00 το πρωί έως 13.00 το μεσημέρι.


Για τεχνικά θέματα, που αφορούν στη λειτουργία/ χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε απευθείας με
 την Ομάδα Εφαρμογών και Λογισμικού του Ε.Α.Π. (2610 367 376/ 2610 367 378/ 2610 367 752, software@eap.gr).


Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 30
η Απριλίου 2021. Αιτήσεις που δεν θα έχουν κατατεθεί έως τη λήξη της ως άνω προθεσμίας ή/και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα εξεταστούν.