Αξιότιμα μέλη της Σ.Θ.Ε.,

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. κ. Χαρίτωνος-Σαρλ Χιντήρογλου, σας ενημερώνουμε ότι η Κοσμητεία στη συνεδρίασή της αριθμ. 274/25-1-2019 επικαιροποίησε τον “Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.” , ο οποίος έχει αναρτηθεί μαζί με τα υποδείγματα των εγγράφων στο σύνδεσμο http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/122 (Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε._Επικαιροποίηση Ιανουάριος 2019)

Η επικαιροποίηση αφορά στην προσθήκη:

– του Κανονισμού Αριστείας της Σ.Θ.Ε.
– της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.
– της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.
– της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. – με τους  αναπληρωτές τους στα συλλογικά όργανα (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία) της Σ.Θ.Ε.
– στην επικαιροποίηση των Επιτροπών της Σ.Θ.Ε.

Ο παραπάνω οδηγός παρέχει στο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικό προσωπικό) και στους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς, επίσης, και στους πολίτες, τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.

Περιέχει για κάθε διοικητική πράξη αρμοδιότητας της Κοσμητείας τις προβλεπόμενες νομικές διατάξεις, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και τις προθεσμίες κατάθεσης των δικαιολογητικών. Η χρήση του συμβάλλει στην άμεση, ολοκληρωμένη και εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή σας από την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε..

Παρακαλούμε να συμβουλεύεσθε τον Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών και να κάνετε χρήση των υποδειγμάτων των εγγράφων που παραθέτονται, για κάθε διοικητική πράξη που σας αφορά και εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κοσμητείας,

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.