Οι παραδόσεις του μαθήματος

«Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας»

του 3ου εξαμήνου θα αρχίσουν την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 11:00 στο Μικρό Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Οι διδάσκοντες