Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτε- λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 681/21-1-2019, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ/175311 /Ζ2/18-10-18 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ, 3 του ν. 4386/2016, το άρθρο 84 παρ. 16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2973/6 και 7-11-18 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (2 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1. Ανόργανη Χημεία ΙΙ,
2. Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ,

Ακολουθεί επισυναπτόμενη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407.80