Οι τεταρτοετείς και  οι επί πτυχίω (5ο έτος) φοιτητές  και φοιτήτριες που είναι ενταγμένοι /-ες στις κατευθύνσεις Β,  Γ ή Δ και επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα που σχετίζονται με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) από τα σχετικά μαθήματα (ως προαιρετικά μαθήματα).

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που είναι ενταγμένοι/-ες  στην κατεύθυνση  Δ και επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα που σχετίζονται τόσο  με την οινολογική εκπαίδευση όσο και με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) μπορούν να επιλέγουν συνολικά έως και τέσσερα (4) μαθήματα (ως προαιρετικά μαθήματα) από τα απαραίτητα για τη χορήγηση της βεβαίωσης οινολογικής εκπαίδευσης  και του  ΠΠΔΕ.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που είναι ενταγμένοι/-ες στην κατεύθυνση  Α  μπορούν να δηλώνουν μέχρι δύο μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης  (από το σύνολο των διδασκόμενων στο εαρινό εξάμηνο  όλων των κατευθύνσεων ) ως προαιρετικά μαθήματα.