ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Κωδικός: Υ01
  • ECTS: 10
  • Εξάμηνο Σπουδών: 1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
  • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα
  • Ώρες Θεωρίας/Εβδομάδα: 3
  • Ώρες Εργαστηρίων/Εβδομάδα: 4
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εβδομάδα: 1

Λεπτομέριες ΜΟΔΙΠ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ύλη και ενέργεια, μάζα και βάρος. Μονάδες, μετρήσεις και εξισώσεις. Διάκριση στοιχείων, χημικών ενώσεων και μιγμάτων. Ατομική και μοριακή μάζα. Υπολογισμός της περιεκτικότητας χημικών ενώσεων από το χημικό τύπο. Ισορροπία χημικών εξισώσεων. Γραμμομόριο, μοριακότητα, κανονικότητα, αριθμός Avogadro. Χαρακτηριστικές ιδιότητες στερεών, υγρών και αερίων. Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις. Δομή του πυρήνα του ατόμου και ισότοπα. Ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου, ηλεκτρονικές στοιβάδες και υποστοιβάδες, τροχιακά. Ενεργειακό διάγραμμα και φάσμα του ατόμου του υδρογόνου. Κβαντικοί αριθμοί για το άτομο του υδρογόνου και των άλλων στοιχείων. s, p και d τροχιακά. Αρχή Aufbau, αρχή Pauli και κανόνας του Hund για τη δόμηση της ηλεκτρονικής διαμόρφωσης των στοιχείων. Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Ονοματολογία κατά IUPAC Ανόργανων Ενώσεων. Κατηγορίες Ανοργάνων Ενώσεων. Ομοιοπολικός και Ιονικός δεσμός. Μεταλλικός δεσμός και μεταλλικές ιδιότητες. Υβριδισμός, αλληλεπικάλυψη s, p και d τροχιακών. Δομή Lewis, θεωρία VSEPR. Σίγμα και πι δεσμός. Δεσμικά, αντιδεσμικά και αδεσμικά μοριακά τροχιακά. Ενεργειακό διάγραμμα μοριακών τροχιακών. Τάξη δεσμού. Φαινόμενο συντονισμού. Διπολική ροπή. Δεσμός υδρογόνου, δυνάμεις van der Waals και συνέπειες αυτών. Οξέα και βάσεις κατά Brönsted-Lowry και Lewis. Υδρόλυση αλάτων, ρυθμιστικά διαλύματα. Οξείδωση-αναγωγή.